ضرب المثلهای انگلیسی با ترجمه فارسیTwo heads are better than one
دو تا فکر بهتر از یک فکره


Do as I say, not as I do
اول خودتو اصلاح کن بعد دیگران رو نصیحت کن

If you cant stand the heat, get out of the kitchen
خر ما از کُرّه گی دم نداشت

Make hay while the sun shine
شانس یک بار در خونه آدم رو می زنه

Strike while the iron is hot
تا تنور داغه نون رو بچسبون

Harry Collis When in Rome do az the Romans do
خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو


All that glitters is not gold
هر گردی گردو نیست

Curiosity killed the cat
فضولی موقوف

In unity there is strength
یه دست صدا نداره

A man is known by the company he keeps
بگو دوستت کیه تا بگم کی هستی

Too many cooks spoil the broth
آشپز که دو تا شد آش یا شور میشود یا بی نمک


from the cradle to grave
ز گهواره تا گور دانش بجوی

easy come, easy go
باد آورده را باد می برد


no news is good news
بی خبری خوش خبری ست

 
third time lucky
تا سه نشه بازی نشه

every cloud has a silver lining
در نا امیدی بسی امید است

a liar ought to have a good memory
دروغگو کم حافظه است


outstay ones welcome
کنگر خوردن و لنگر انداختن


nothing ventured, nothing gained
نابرده رنج گنج میسر نمیشود

business is business
حساب حساب است کاکا برادر

practice makes perfect
کار نیکو کردن از پر کردن است

The cat dreams of mice
شتر در خواب بیند پنبه دانه

(tell) a cock and bull story
قصه حسین کرد شبستری گفتن


smell fishy
کاسه ای زیر نیم کاسه است


Horses for courses
هر کسی را بهر کاری ساخته اند

A big head has a big ache
هر که بامش بیش برفش بیشتر


Go with the ride
هم رنگ جماعت شدن

East, West, homes best
هیچ کجا خانه خود آدم نمیشود

Tells tales
یک کلاغ چهل کلاغ کردن


Hit the jackpot
یک شب پول دار شدن

The miles of God grind slowly
چوب خدا صدا ندارد

Cry wolf
چوپان دروغگو

Whats cooking?
چه کاسه ای زیر نیم کاسه است


Accidents can happen
حادثه خبر نمیکند

Account for
حساب پس دادن


Sweet nothing
حرف های صد من یه غاز

from -[IranProud]

/ 0 نظر / 16 بازدید