دیر است و دور نیست

جشن هزاره ی خواب
 جشن بزرگ مرداب
 غوکان لوش خوار لجن زی
آن سوی این همیشه هنوزان
مردابک حقیر شما را
 خواهد خشکاند
خورشید آن حقیقت سوزان
این سان که در سراسر این ساحت و سپهر
تنها طنین تار و ترانه
 غوغای بوینک شماهاست
 جشن هزار ساله ی مرداب
جشن بزرگ خواب
ارزانی شما باد
هر چند
 کاین های هوی بیهده‌تان نیز
 در دیده ی حقیقت
سوگ است و سور نیست
پادفره شما را
روزان آفتابی
 دیر است و دور نیست
  --------------

شفیعی کدکنی

/ 4 نظر / 11 بازدید
سیده زهرا بصارتی

سلام شاعر بزرگوار! به روزم با: پاییز هست... وبا احترام منتظر حضور ارزشمندتان

سیده زهرابصارتی

[گل]